follow me i et nøtteskall

(follow me-ungdom = ungdom i alderen ca. 15 – 25 år)

Samle menighetens ungdom til et kristent fellesskap.
Ha jevnlige møter med ungdommene.
Følge opp menighetens ungdomsledere.
La ungdommene i lokalmenigheten bli med i et større fellesskap
med ungdom fra andre menigheter.


Vår visjon: Se - samle - styrke


Vårt motto: Gøy - kvalitet - fellesskap

Forbildet


Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.
Han sa: Følg meg!
Han levde sammen med disiplene sine og
var selv eksempelet på lederskap.
Så sa han igjen: Følg meg!
Vi har Jesus som forbilde.

Konseptet


follow me er et ledertreningskonsept som følger opp kristne ungdommer som ønsker å leve som Jesus-disipler*. Hver enkelt ungdom følges opp både av eldre ungdommer, voksenledere samt åndelige veiledere.

* De første 10 årene het det at follow me skulle følge opp (kun) de ungdommene som allerede stod i en tjeneste som leder i menigheten sin.

Ikke et kurs


follow me-konseptet er altså ikke først om fremst et kurs, men har som mål å istandsette menighetene til målrettet å følge opp sine unge, slik at disse kan få hjelp til å vokse i tro, lede seg selv, og være med på å lede andre.

Hver enkelt lokalgruppe velger selv om og hvordan dens ungdommer skal undervises i lederskap, altså om den vil benytte seg av opplegg så som MILK, LIV, Fiber o.l.
Men ved de årlige samlingene SPARK og KONFERANSE, som er for hele follow me-nettverket, kan ungdommene velge undervisning blant ulike seminar. Det blir gjerne også hentet inn dyktige foredragsholdere,  som gir undervisning innenfor tema som er relevante og matnyttige for behovene i lokalgruppene.

Lokal-gruppa


follow me handler om å samle ungdommene i menigheten i éi gruppe, nemlig follow me-gruppa, der ungdommene får dekket behovet for et kristent fellesskap.

I follow me-gruppa får de av ungdommene som er ledere, et større nettverk av ‘kolleger’; kolleger som vil kunne inspirere hverandre til arbeidet i klubb, kor, konf.arbeid m.m., hvor den enkelte utøver sitt lederskap.
follow me-gruppa har vist seg å virke rekrutterende.

Ofte ser vi at når ungdommene når 15–16-årsalderen, avtar interessen for å delta i aktivitetene som foregår i menigheten.
Samtidig viser det seg at den samme aldersgruppen liker å få ansvar og å være med på å gjøre en jobb. Sammen med det kristne fellesskapet i follow me-gruppa, gir menigheten ungdommene sine flere gode grunner til å bli værende i menighetsfellesskapet.

Lokal-samlingene


I de lokale follow me-samlingene legges det mest vekt på det sosiale, gjerne rundt matbordet! Andre viktige ingredienser er lederopplæring, åndelige veiledning og evt. evaluering av aktiviteter.

follow me har sett at jevnlige samlinger med den lokale gruppen er nødvendig for å bygge og vedlikeholde et godt fellesskap, samt for å holde oppe inspirasjonen for de av ungdommene som er ledere i menighetsarbeidet.

Erfaringene våre viser at de månedlige samlingene i den lokale follow me-gruppen er plassen hvor ungdomslederne kommer – og har lyst til å komme.

Nettverket


Den lokale follow me-gruppen står ikke alene. follow me arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av høstsemesteret og KONFERANSE midt i vårsemesteret. Ved å koble de lokale follow me-gruppene sammen, får ungdommene et nettverk. Har en av menighetene i follow me-nettverket kun fem ungdommer i sin lokale gruppe, vil disse få en opplevelse av å være mange flere.

For de som er ledere, skaper det entusiasme å stå sammen – det blir gøy å være leder! Det motsatte er trøttende og skaper diskontinuitet – ensomme ledere holder ikke lenge. follow me hjelper ungdomslederne til å holde på gløden.

Være et forbilde


Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter follow me i system.

De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort klare over at de yngre lærer ved å følge med på dem. Disse eldre ungdommene får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å gjøre en god jobb.

Konf.


Mange norske menigheter satser stort på 14-åringene gjennom konfirmasjonen. follow me bygger videre på dette. Mange menigheter har gode erfaringer med å invitere fjorårets konfirmanter med som ledere. Da er det avgjørende at fjorårskonfirmantene kommer inn i et miljø der de blir tatt godt imot av andre ungdommer!

Når menigheten arrangerer ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter, bør den samtidig sette dem i en tjeneste sammen med eldre ungdom. Dette gir best sjanser for langsiktige resultater.

Kristen leder?


I follow me trenger ikke ungdommene bekjenne seg som kristne for være med som leder. I en alder av 15 år er det ikke mange ungdommer i Norge som har reflektert over eget trosliv. follow me handler om å gi rom for å jobbe med disse spørsmålene, samtidig som ungdommene får lov til å stå i en tjeneste.

Som follow me-leder skal man selvsagt være lojal mot sin kirkes lære. Dette er normalt ikke et problem. Utfordringen ligger heller i at altfor mange ungdommer ikke får muligheten til å være med i et miljø der troslivet står sentralt.
Derfor er det viktig at både eldre ungdom, voksenledere og ikke minst de åndelige veilederne skaper muligheter for samtaler rundt kristentroen, bekjennelse til den treenige Gud og åndelig vekst!

Voksen-ledere


Voksenledere har en viktig funksjon! Ungdom er i en selvstendiggjøringsprosess, men har fortsatt behov for å blir sett og å få bekreftelse på at de gjør en god jobb. Dette er den viktigste oppgaven til en voksenleder: å se ungdommene, bekrefte dem og støtte dem! Ungdom trenger at voksne er tilstede og at de viser en genuin interesse for dem. Kanskje mer enn noen gang er det nå behov for voksenlederrollen i menighetens ungdomsarbeid!

follow me-samlingene i lokalmenigheten er en viktig arena for opplæring i ungdomsledernes personlige trosliv og for den generelle lederkunnskapen. Disse samlingene er en plass som voksenlederne og de åndelige lederne bevisst bruker til å vise omtanke for den enkelte ungdomsleder. Lokalsamlingen er en god plass for å løfte opp ungdomslederne og påpeke den enkeltes spesielle evner.

Åndelige veiledere


Det er forskjell på lærere og åndelige fedre, skriver Paulus i 1 Kor 4,15. Lærere gir kunnskapsbasert undervisning, mens åndelige fedre hjelper til tro, bekjennelse og åndelig vekst.

Får våre ungdommer møte sine åndelige fedre i kirken sin?
For noen er dette far/mor. For andre er det konfirmantpresten eller speiderlederen. Eller alle. Eller ingen av dem.

Jevnt over er det nok ganske tilfeldig hvor godt den enkelte ungdomsleder blir utfordret og møtt av en åndelig veileder. Mange menigheter er flinke til å organisere arrangement og skape engasjement rundt prosjekter. Men blir ungdomslederne som deltar, utfordret på sitt eget trosliv gjennom disse?