VEDTEKTER FOR FOLLOW ME


§ 1 follow me


1.1 follow me er et lederutviklingskonsept for ungdomsledere i kristne menigheter, og har sitt utspring i Den norske kirke (Dnk).
1.2 follow me skal arbeide i samsvar med det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning for våre synder og hans oppstandelse til rettferdiggjøring, slik det står uttrykt i Den Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse

§ 2 Formål


2.1 Arbeide for å utvikle kompetente ungdomsledere
2.2 Støtte menighetene i arbeidet med å utruste sine ungdomsledere.
Drive kursvirksomhet innen ledelse
2.3 Være bindeledd mellom menighetene og stimulere til samarbeid og nettverksbygging.
Informere om relevante tiltak og aktiviteter for målgruppen 15-25 år
2.4 Være rådgivende, inspirerende og idéfremmende organ, og stimulere til fellestiltak som kan styrke menighetenes ungdomsledere
2.5 Hjelpe menighetene til å bygge gode psykososiale ungdomsmiljø i bydelene, bl.a. gjennom forebygging av rusproblematikk og psykiske lidelser

§ 3 Medlemskap


3.1 Det er menighetene som kan tegne medlemskap i follow me
3.2 Enkeltpersoner kan ikke tegne medlemskap i follow me
3.3 Avtalemenighetene forplikter å overholde avtalen med follow me
3.4 Avtalemenighetene som ikke overholder avtalen med follow me, kan risikere å miste sitt medlemskap
3.5 Avtalemenighetenes ungdomsledere får automatisk enkeltmedlemskap i follow me

§ 4 Økonomi


4.1 Budsjett og regnskap vedtas av årsmøtet
4.2 Avtalemenighetene forplikter seg til å følge den gjeldende avtalen
4.3 Kontingenten for ungdomsledere fastsettes av årsmøtet

§ 5 Årsmøtet


5.1 Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned
5.2 Avtalemenighetene kan stille med én delegat, som har tale- og stemmerett i årsmøtet, og én observatør, som kun har talerett
5.3 Årsmøtet er åpent for publikum
5.4 Saker som skal behandles av årsmøtet, må styret ha i hende senest én måned før årsmøtet blir holdt.
Annonsering av årsmøtet informeres direkte til avtalemenighetene. Saksdokumenter må være lagt ut på www.thefollowme.net senest én uke før årsmøtet
5.5 Årsmøtet behandler:

5.5.1 Årsmelding for forrige arbeidsår
5.5.2 Revidert regnskap for forrige arbeidsår
5.5.3 Valg av 3-4 styremedlemmer for 2 år.
Styret legger frem forslaget til styremedlemmer for kommende periode.
Forslag må være styret i hende senest to uker i forkant av årsmøtet
5.5.4 Styrets forslag til strategiplan for det kommende året
5.5.5 Andre innmeldte saker

§ 6 Styret


6.1 Styret er sammensatt av leder, nestleder og 4–7 øvrige styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv
6.2 Styret er i stand til å fatte vedtak når minst 5 av styremedlemmene er til stede i et styremøte.
I alle andre saker enn valg har leder i styret dobbeltstemme ved stemmelikhet
6.3 Gründere og visjonsbærere Cathrine og Sigve Vidnes innehar henholdsvis vervene leder og nestleder fram til årsmøtet 2019, men står fritt til å tre av før dette. Dette for å ivareta follow me sin visjon i ”barneårene”
6.4 Leder kan hente inn konsulenter etter behov. Når slike er tilstede i møter, har de tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett
6.5 Styrets oppgaver er:

6.5.1 Se til at follow me blir drevet etter vedtektene
6.5.2 Trekke opp langtidsplaner for arbeidet
6.5.3 Forvalte follow me sine midler og eiendeler
6.5.4 Hjelpe medlemmene til målrettet arbeid med follow me
6.5.5 Sende årsmelding til betydelige bidragsytere

§ 7 Rusmidler


7.1 Det er ikke anledning til å bruke eller ha med alkohol eller andre rusmidler til arrangement som follow me har ansvaret for. follow me-arrangement er rusfrie soner

§ 8 Vedtektsendringer


8.1 Endringer i vedtektene kan foretas av årsmøtet ved 2/3 flertall.
Endringer i § 1 kan ikke finne sted uten ved at follow me blir oppløst og videreført i andre former.
Vedtektene er sist endret og vedtatt av årsmøtet 2017

§ 9 Oppløsning


9.1 Oppløsning av follow me kan kun foretas av årsmøtet, og kun ved 3/4 flertall
9.2 Ved oppløsning overføres follow me sine midler og eiendeler til lignende virksomheter, eller de returneres giver, om denne krever det